"Swoboda, lekkość, nieoczywistość  i autentyczność tej historii sprawiają, że jest ona idealną towarzyszką wieczoru." -  Irmina Żarska - Koordynator ds. wdrażania nowoczesnego systemu edukacji.

Świat się pomylił...

Po uko­ńcze­niu liceum Alex, chło­pak z małej miej­sco­wo­ści, sta­wia­jąc wszystko na jedna kar­tę, posta­na­wia wyje­chać z kraju. Pra­cu­jąc w pubie w Lon­dy­nie poznaje Syl­wię i Mikiego. Zna­jo­mo­ść ta odkryje przed Ale­xem nowe, dotąd nie­znane nawet jemu samemu obli­cze. Na szcze­̨ście jego ży­ciowo doświad­czona przy­ja­cio­́łka Laila, stara się napro­wa­dzać go na wła­ściwy tor. Laila wyznaje jed­nak, że zanim wyszła za maż była w zwia­̨zku z Syl­wia, kto­́ra pro­wa­dziła podwo­́jne ży­cie. Czy będzie więc w sta­nie uchro­nić Alexa przed nie­unik­nio­nym opa­rze­niem ktoś, kto sam spa­lał się w pło­mie­niach zaka­za­nego poża­̨da­nia? Miki jest gejem. Od wielu lat przy­ja­źni się z Syl­wia, ale rów­nież jest dobrze znany Laili, nie do końca z tej naj­lep­szej strony. Od pierw­szego spo­tka­nia z Ale­xem, zarzuca na niego swoje sidła, co począt­kowo napawa go obrzy­dze­niem. Bo prze­cież jak praw­dziwy mężczy­zna może zako­chać się w dru­gim mężczy­źnie? Alex, Laila, Miki i Syl­wia indy­wi­du­al­nie znaj­du­ją w sobie odwa­gę w poszu­ki­wa­niu prawdy. A razem maja nie­sa­mo­wita histo­rię do opo­wie­dze­nia, kto­́ra prze­ży­jesz razem z nimi.