Po uda­nym debiu­cie, który oka­zał się być best­sel­le­rem na wyspach i za oce­anem, oraz na liczne prośby Czy­tel­ni­ków posta­no­wi­łem stwo­rzyć kon­ty­nu­ację powie­ści „Świat się pomy­lił…”. Ponowne zatra­ce­nie się w świe­cie moich boha­te­rów dało mi swo­istą odskocz­nię od codzien­no­ści. Wejdź­cie do nie­oczy­wi­stego świata, który w ułamku sekundy prze­wraca ich życie do góry nogami. Wie­rzę, że: Mimo wszystko... warto zagłę­bić się na nowo w ich rze­czy­wi­stość, która pobu­dzi Waszą wyobraź­nię do prze­my­śleń.


Mimo wszystko...

Julia – młoda psy­cho­lożka, do cna roz­cza­ro­wana mono­to­nią pro­ble­mów, z któ­rymi przy­cho­dzi jej się zma­gać w trak­cie tera­pii z licz­nymi pacjen­tami, na nowo roz­bu­dza w sobie miłość do wyko­ny­wa­nego zawodu. A to wszystko za sprawą na pozór prze­wi­dy­wal­nego Alexa. Z bie­giem czasu uzmy­sła­wia sobie jed­nak, że nie mogła bar­dziej się pomy­lić. Jakimi frag­men­tami swo­jego zawi­łego życia potra­fił ją zadzi­wić?

Kru­chość chwil, nie­prze­my­ślane decy­zje, podą­ża­nie za gło­sem serca i nie­moż­ność doko­ny­wa­nia trud­nych wybo­rów to tylko namiastka świata, w któ­rym przy­szło żyć Ale­xowi. Jaką osta­teczną cenę przyj­dzie mu zapła­cić za jego wyobra­że­nie o wol­no­ści?